ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

4 มกราคม 2555


รายละเอียด:

กรมยุทธศึกษา ทบ. รับสัญญาบัตร 62 ต.น.

กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 62 ตำแหน่ง จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งชายและหญิง จำนวน 60 ตำแหน่ง ในกลุ่มตำแหน่งวิทยาศาสตร์ กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มตำแหน่งศิลปศาสตร์ กลุ่มตำแหน่งศาสนศาสตร์ และกลุ่มตำแหน่งการเงิน การบัญชี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล เพศชาย จำนวน 1 อัตรา ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์ หรือสาขายานยนต์ และระดับปริญญาโท/เอก ทั้งชายและหญิง จำนวน 1 อัตรา ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ถึงวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-13 มกราคม 2555 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100, 89109

บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2555

กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์

- สอบวิชาพื้นฐาน 50 ข้อ 200 คะแนน (ภาษาอังกฤษ 72 คะแนน ภาษาไทย 72 คะแนน ความรู้ทั่วไป 56 คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 50 ข้อ 200 คะแนน (กลศาสตร์ 48 คะแนน คณิตศาสตร์และสถิติ 52 คะแนน เขียนแบบ 52 คะแนน ไฟฟ้า 48 คะแนน)

กลุ่มตำแหน่ง 101 ประจำแผนก สพ.ทบ. (ชกท. 4805) (อัตรา ร.อ.) วุฒิวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล เคมีเทคนิค เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เพศชาย เหล่า สพ.

กลุ่มตำแหน่ง 102 ผช.หน.มว.ยย.ทบ. (ชกท. 7120) (อัตรา ร.อ.) วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) เพศชาย เหล่า ช.

กลุ่มตำแหน่ง 103 ผช.หน.มว.ยย.ทบ. (ชกท. 7120) (อัตรา ร.อ.) วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) เพศชาย เหล่า ช.

กลุ่มตำแหน่ง 104 ประจำแผนก พธ.ทบ. (ชกท.4607) (อัตรา ร.อ.) วุฒิวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบอุตสาหกรรม ศิลปอุตสาหกรรม เพศชาย เหล่า พธ.

กลุ่มตำแหน่ง 105 ประจำ ผบ.มว.สื่อสาร ร้อย.บก.รพศ.4 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม เพศชาย

กลุ่มตำแหน่ง 106 นายทหารซ่อมบำรุงสื่อสาร ส.พัน 13 (ชกท.4415) (อัตรา ร.ท.) วุฒิวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพศชาย เหล่า ส.

กลุ่มตำแหน่ง 107 หน.ชุดช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 1 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หมายเหตุ บรรจุในเหล่า ส.

กลุ่มตำแหน่ง 108 ผช.นสส.จทบ.กจ. (ชกท. 0210) (อัตรา ร.อ.) วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพศชาย เหล่า ส.

กลุ่มตำแหน่ง อจ.สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล (สาขาเทคโนโลยียานยนต์ หรือสาขายานยนต์) เพศชาย หมายเหตุ บรรจุในเหล่า สบ.

กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์

- สอบวิชาพื้นฐาน 50 ข้อ 200 คะแนน (ภาษาอังกฤษ 72 คะแนน ภาษาไทย 72 คะแนน ความรู้ทั่วไป 56 คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 50 ข้อ 200 คะแนน (ฟิสิกส์ 48 คะแนน เคมี 48 คะแนน ชีววิทยา 52 คะแนน คณิตศาสตร์และสถิติ 52 คะแนน)

กลุ่มตำแหน่ง 210 นายทหารโปรแกรม กพ.ทบ. (ชกท.2405) (อัตรา ร.อ.) วุฒิวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพศชาย

กลุ่มตำแหน่ง 211 นายช่างวิทยุ สส. (ชกท.786) (อัตรา ร.อ.) วุฒิวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพศชาย เหล่า ส.

กลุ่มตำแหน่ง 212 นายทหารกายภาพบำบัด รพ.อ.ป.ร. (ชกท.3418) (อัตรา ร.อ.) วุฒิ วท.บ. (กายภาพบำบัด) ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางกายภาพบำบัด เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

นักกายภาพบำบัด รพ.รร.จปร. (ชกท.3418) (อัตรา ร.อ.) วุฒิ วท.บ. (กายภาพบำบัด) ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางกายภาพบำบัด) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 213 นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.พ.ค่ายอดิศร (ชกท.3314) (อัตรา พ.ต.) วุฒิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางเทคนิคการแพทย์ เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.พ.ค่ายสุรนารี (ชกท.3314) (อัตรา ร.อ.) วุฒิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางเทคนิคการแพทย์ เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ชกท.3314) (อัตรา ร.อ.) วุฒิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ทางเทคนิคการแพทย์ เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ (ชกท.3314) (อัตรา พ.ต.) วุฒิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางเทคนิคการแพทย์ เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 215 หน.รังสีกรรม ร.พ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (ชกท.3308) (อัตรา พ.ต.) วุฒิ วท.บ (รังสีเทคนิค) ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางเทคนิค เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

นายทหารปฏิบัติการรังสี ร.พ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (ชกท.3308) (อัตรา พ.ต.) วุฒิ วท.บ. (รังสีเทคนิค) ต้องมีใบอนุญตประกอบโรคศิลปะ ทางรังสีเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 216 นายทหารห้องปฏิบัติการแพทย์ รพ.รร.6 (ชกท.3314) (อัตรา ร.อ.) วุฒิเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีและทรวงอก เพศหญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 217 เภสัชกร รพ.รร.6 (ชกท. 3318) (อัตรา ร.อ.) วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกร เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 218 นกฬ.พล.ร.6 (ชกท.5000) (อัตรา ร.ท.) วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เอกการกีฬา) เพศชาย

กลุ่มตำแหน่ง 219 อจ.สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง

กลุ่มตำแหน่ง 220 หน.มว.กส.ทบ. (ชกท.0632) (อัตรา ร.อ.) วุฒิสัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพศชาย

กลุ่มสอบที่ 3 ศิลปศาสตร์

- สอบวิชาพื้นฐาน 50 ข้อ 200 คะแนน (ภาษาอังกฤษ 72 คะแนน ภาษาไทย 72 คะแนน ความรู้ทั่วไป 56 คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ 50 ข้อ 200 คะแนน (กฎหมายทั่วไป 52 คะแนน สังคมศาสตร์ 52 คะแนน รัฐศาสตร์ 48 คะแนน เศรษฐศาสตร์ 48 คะแนน)

กลุ่มตำแหน่ง 321 นายทหารสังคมศาสตร์ ร.พ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (ชกท.3606) (อัตรา ร.อ.) วุฒิสังคมศาสตร์ เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 322 นสวส.จทบ.น.น. (ชกท. 9322) (อัตรา พ.ต.) วุฒินิติศาสตร์ เพศชาย เหล่า สห.

ผช.นายทหารฝ่ายการสืบสวนสอบสวนนิติศาสตร์ มทบ.24 (ชกท.9322) (อัตรา พ.ต.) เพศชาย เหล่า สห.

ผช.นายทหารฝ่ายการสืบสวนสอบสวนนิติ ศาสตร์ จทบ.ส.น. (ชกท.9322) (อัตรา พ.ต.) เพศชาย เหล่า สห.

กลุ่มสอบที่ 4 การเงินการบัญชี

- สอบวิชาพื้นฐาน 50 ข้อ 200 คะแนน (ภาษาอังกฤษ 72 คะแนน ภาษาไทย 72 คะแนน ความรู้ทั่วไป 56 คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานการเงิน/การบัญชี 50 ข้อ 200 คะแนน (การเงิน/การบัญชี 100 คะแนน) บัญชีราชการและวิชาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 100 คะแนน

กลุ่มตำแหน่ง 423 นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ป.น. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารรับจ่ายเงิน รพ.อ.ป.ร. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย/หญิง เหล่า กง.

นายทหารการเงิน รพ.รร.จปร. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย/หญิง เหล่า กง.

นายทหารบัญชี มทบ.12 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารบัญชี มทบ.15 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

ผช.นายทหารบัญชี รร.จปร. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารบัญชี มทบ.21 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย ร.พ.ค่ายสุรนารี (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย/หญิง เหล่า กง.

นายทหารบัญชี จทบ.ล.ย. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารบัญชี จทบ.น.พ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

ผช.ฝกง.บชร.1 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

ผช.ฝกง.บชร.3 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

ผช.ฝกง.บชร.4 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย จทบ.บ.ร. (ชทก. 6301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารการเงิน ทภ.2 (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

ผช.ฝกง.วพม. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ส.ก. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย จทบ.พ.ย. (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

ผช.นายทหารรับจ่ายเงิน สส. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย จทบ.ส.บ. (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.12 (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย ศบบ. (ชกท. 6301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

นายทหารบัญชี พล.พัฒนา 2 (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า กง.

วุฒิการบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีต้นทุน การต้นทุน การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินการธนาคาร การเงินและการบัญชี การบัญชีและการเงิน บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน เพศชาย เหล่า กง.

กลุ่มสอบที่ 5 ศาสนศาสตร์

- สอบวิชาพื้นฐาน 50 ข้อ 200 คะแนน (ภาษาอังกฤษ 72 คะแนน ภาษาไทย 72 คะแนน ความรู้ทั่วไป 56 คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานพุทธศาสนา

กลุ่มตำแหน่ง 524 อศจ.จทบ.ป.น. (ชกท.5301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า สบ.

อศจ.จทบ.ส.น. (ชกท.5301) (อัตรา ร.อ) เพศชาย เหล่า สบ.

อศจ.ร.12 รอ. (ชกท.5301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า สบ.

อศจ.ร.15. (ชกท.5301) (อัตรา ร.อ.) เพศชาย เหล่า สบ.

วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสนบัณฑิต เปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป ศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต