ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

21 ตุลาคม 2554


รายละเอียด:

ม.นครพนม รับอาจารย์

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 10,010 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ในวันเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 103 ม.3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4253-2477, 0-4253-2478 ต่อ 206, 207 สำหรับการสมัครสอบทางไปรษณีย์ หมดเขตส่งเอกสารในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 และสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.npu.ac.th

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 25 ตุลาคม 2554

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท สำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ให้โอนค่าสมัครเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย สาขานครพนม เลขที่บัญชี 321-2-39245-4 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยนครพนม (เงินบำรุงการศึกษา)


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต