ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

20 กันยายน 2554


รายละเอียด:

ร.พ.น่าน รับเภสัชกร

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 11,880 บาท (หลักสูตร 5 ปี) 13,250 บาท (หลักสูตร 6 ปี)

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. หรือขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับใบอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 23 กันยายน 2554

- สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

ค่าธรรมเนียม 100 บาท


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต