ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

26 กรกฏาคม 2554


จำนวน:

2 ตำแหน่ง


เอกสารเพิ่มเติม:


รายละเอียด:

เงินเดือน:
10010บาท

ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ:
ตำแหน่งที่ ๑ สาขาการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา

- เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการศึกษาพิเศษ

- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปะกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี

ตำแหน่งที่ ๒ สาขากายภาพบำบัดหรือสาขากิจกรรมบำบัด จำนวน ๑ อัตรา

- เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดหรือสาขากิจกรรมบำบัด และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี

- ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

ลักษณะงาน:
ครูผู้สอน

เปิดรับสมัคร:
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554


ที่ตั้ง:

เวบไซต์:

http://special.obec.go.th/


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต