ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

26 กรกฏาคม 2554


รายละเอียด:

กรมพัฒนาสังคม รับ ม.3-ป.ตรี 16 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ดังนี้

1. พี่เลี้ยง (สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก) ค่าตอบแทน 6,410 บาท สถานที่รับสมัคร สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 3 ชั้น 4 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0-2659-6286

- วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3

2. นักพัฒนาสังคม ปฏิบัตินักพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ) ค่าตอบแทน 10,010 บาท 2 อัตรา สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ พื้นที่โครงการในพระองค์ 904 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0- 2241-5890-91

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ค่าตอบแทน 10,010 บาท สถานที่รับสมัคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเซีย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3533-6551, 0-3533- 5857, 0-3535-5367

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี) ค่าตอบแทน 7,370 บาท สถานที่รับสมัคร สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 2/4 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2577-3826-7

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

5. เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ) ค่าตอบแทน 7,370 บาท สถานที่รับสมัคร สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ 34/1 ม.2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 0- 2584-5115-6

- วุฒิ ปวช. หรือ ม.ปลาย มีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

6. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี) ค่าตอบแทน 9,050 บาท สถานที่รับสมัคร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี 137 ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. 0-3626-6708

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

7. นักสังคมสงเคราะห์ (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 6 จังหวัดจันทบุรี) สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 6 จังหวัดจันทบุรี 1/14-15 ม.2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 0-3947-1708-9

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

8. นักพัฒนาสังคม (ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี) ค่าตอบแทน 10,010 บาท สถานที่รับสมัคร ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี 150 ม.8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0-3273-7367

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หรือบริษัทมาแล้ว โดยมีความสามารถด้านต่าง ๆ ในระดับที่ดี ดังนี้ เขียนโปรแกรม เขียนเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา และกราฟิคดีไซน์ ฯลฯ

9. นักพัฒนาสังคม (ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี) ค่าตอบแทน 10,010 บาท สถานที่รับสมัคร ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี 150 ม.8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0-3273-7367

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

10. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ค่าตอบแทน 7,370 บาท สถานที่รับสมัคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 99/530 ม.1 ถ.สุราษฎร์ธานี-กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-9188, 0-7728-9248

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณและการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ในอัตราความเร็วสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ

- กรณีพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็ว สำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาที

ละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

11. ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย) อัตราค่าตอบแทน 6,410 บาท สถานรับสมัคร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย ตู้ ปณ.12 อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 0-5391-8415

- วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3

12. ผู้ดูและเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่) ค่าตอบแทน 6,410 บาท สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ 130 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5327-9264

- วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่เป็นอย่างดี

13. นักพัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 56 จังหวัดสงขลา) ค่าตอบแทน 10,010 บาท สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 56 จังหวัดสงขลา ม.11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร. 0-7458-4114-5

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

14. นักพัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41 จังหวัดมหาสารคาม) ค่าตอบแทน 10,010 บาท สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41 จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ห้อง 306 ถ.สายเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.มหาสาร คาม โทร. 0-4377-7827

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

15. พนักงานบริการ (ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 2) ค่าตอบแทน 6,410 บาท สถานที่รับสมัคร ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 2 2026/100 ถ.ประชาสงเคราะห์ 37 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 0-2277-5031-2

- วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 และมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต