ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

7 กรกฏาคม 2554


รายละเอียด:

มรภ.ศรีสะเกษ รับอาจารย์, พนง. 45 อ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานเต็มเวลาถาวร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจด้านการสอน และสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 45 อัตรา ประกอบด้วย สายวิชาการ จำนวน 26 อัตรา และสายปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ

2. อาจารย์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาเอก สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาอุทยานและนันทนาการ และกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์

3. อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ หรือ

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย

- วุฒิปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือ

- วุฒิปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย

5. อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ หรือ

- วุฒิปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์

6. อาจารย์ สาขาภาษาไทย

- วุฒิปริญญาเอก สาขาภาษาไทย หรือวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาไทย

7. อาจารย์ สาขาภาษาจีน

- วุฒิปริญญาเอก สาขาภาษาจีน หรือวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาจีน หรือวุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีน และกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาจีน

8. อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

9. อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

10. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. อาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน และกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน หรือวุฒิปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์

12. อาจารย์ สาขานิติศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (กรณีจบปริญญาตรี ต้องได้รับประกาศนีย บัตรเนติบัณฑิตไทย)

13. อาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

14. อาจารย์ สาขาการบัญชี 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาการบัญชี หรือวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป และกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการบัญชี หรือวุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี

15. อาจารย์ สาขาการตลาด

- วุฒิปริญญาเอก สาขาการตลาด หรือวุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด

16. อาจารย์ สาขาพัฒนาชุมชน

- วุฒิปริญญาเอก สาขาพัฒนาชุมชน หรือวุฒิปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบทศึกษา

17. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานธุรการและสารบรรณ รวมทั้งการจัดการตามภารกิจของคณะ มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคณบดี

18. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานธุรการและสารบรรณ รวมทั้งด้านการเงินและบัญชี มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานคลัง

19. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานธุรการและสารบรรณ รวมทั้งด้านการเงินและบัญชี มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานบริการการศึกษา

20. นักวิชาการพัสดุ

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานพัสุด มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานพัสดุ

21. ผู้ปฏิบัติงานเกษตร

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความสามารถในงานปลูก ตกแต่ง บำรุงรักษาพืชพรรณชนิดต่าง ๆ รวมทั้งมีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ

22. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านสื่อทัศนูปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา และมีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางโสตทัศนศึกษา มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานวิทยบริการและสารสนเทศ

23. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนโยบายและแผน

24. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานการเงินและบัญชี มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานคลัง

25. บรรณารักษ์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านบรรณารักษ์ มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานวิทยบริการและสารสนเทศ

26. ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องยนต์ มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานยานพาหนะ

27. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานด้านการเงินและบัญชี มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานคลัง

28. วิศวกรโยธา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบและวางผัง หน่วยงานนโยบายและแผน

29. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานพัฒนานักศึกษา การจัดและบริหารโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานพัฒนานักศึกษา

30. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานพัฒนานักศึกษา

31. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานบริการการศึกษา งานด้านหลักสูตรและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานบริการการศึกษา

32. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านข้อมูลสารสนเทศ การจัดการและดูแลด้านสื่อการสอน โสตทัศนูปกรณ์ มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

ตำแหน่งบรรจุและอัตราเงินเดือน

ตำแหน่งอาจารย์ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า

ตำแหน่งพนักงาน ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 1.3 เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในคุณวุฒิเดียวกัน โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งคุณสมบัติอื่นประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน (กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร ให้ส่งรูปถ่าย 2 รูป พร้อมใบสมัคร และมหาวิทยาลัยจะส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ภายหลัง) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาที่ทางสถานศึกษาออกให้ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ

เอกสารใบผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ ผู้สมัครที่เป็นชาย ให้แนบใบพ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) 1 ฉบับ

ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง ‘สำเนาถูกต้อง’ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

สนใจซื้อใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0-4564-3600-6 โทรสาร 0-4564-3607 ในราคาชุดละ 50 บาท ซื้อและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ww.sskru.ac.th และจัดส่งธนาณัติค่าใบสมัครชุดละ 50 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แล้วส่งใบสมัครภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต