ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

16 มิถุนายน 2554


รายละเอียด:

 • 1.เป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย (896 อัตรา)
 • บุคคลพลเรือนชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี และมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กิโลกรัม (เว้นผู้ที่เกิด พ.ศ.2534 ซึ่งจะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในเม.ย.55)
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
 • ผู้สมัคร บิดา และมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (มิใช่จากการแปลงสัญชาติ)
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคนต้องคำพิพากษาโทษจำคุก (เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท)
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะเข้ารับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  2.เป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง (60 อัตรา)
 • บุคคลพลเรือนหญิงโสด อายุระหว่าง 18-30 ปี และมีความสูงตั้งแต่ 158 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ผู้สมัคร บิดา และมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (มิใช่จากการแปลงสัญชาติ)
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคนต้องคำพิพากษาโทษจำคุก (เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท)
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะเข้ารับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 13-30 มิถุนายน 2554 เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้
1.กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพฯ
2.มณฑลทหารบกที่ 12 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร.0-3747-5208
3.มณฑลทหารบกที่ 13 อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.0-3641-1052
4.มณฑลทหารบกที่ 14 อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0-3828-2140
5.มณฑลทหารบกที่ 15 อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.0-3242-8506
6.จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.0-3458-9233
7.จังหวัดทหารบกราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3233-7488
ผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-2639, 0-2281-8209 ทุกวันเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554


ที่ตั้ง:

กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพฯ

Tel / FAX:

0-2281-2639, 0-2281-8209


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต