ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

8 ธันวาคม 2552


รายละเอียด:ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

....................................ด้วยสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ตฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และตามคำสั่งกรมศิลปากรที่ ๓๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่องมอบหมายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,840 บาท2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

พ. ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗

และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

๐ ๗๖๓๗ ๙๙๐๐ , ๐ - ๗๖๒๗ - ๓๐๐๖๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร

๔.๑ ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๔.๓ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

๔.๔ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๔.๕ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักศิลปากร ที่ ๑๕ ภูเก็ต๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต จะดำเนินการคัดเลือกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยคำนึงถึง

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของตำแหน่งเป็นเกณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์๗. การประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต๘. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๙ การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้

การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงลงมาตามลำดับ

และจะขึ้นบัญชีไว้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒


ที่ตั้ง:

สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Tel / FAX:

076379900,076273006


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต