ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

1 มิถุนายน 2554


รายละเอียด:

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ นวช., นักวิเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐ ศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ พัฒนาเศรษฐกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ องค์การและทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินงานและวิเคราะห์เชิงปริมาณ การจัดการเชิงปริมาณ การจัดการ การจัดการทั่วไป การจัดการบุคคล การบริหาร ทางการบริหารทั่วไป การบริหารการปฏิบัติการ สาขาการจัดการ ทางการบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

2. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาภาษา วรรณคดี ทางการแปลและการล่าม การแปล การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาและการสื่อสาร ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน สาขารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศและการทูต สาขาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยา ยุโรปศึกษา ซึ่งผู้สมัครทั้ง 2 ตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การสมัครด้วยตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.

การสมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ Download ใบสมัครสอบได้ที่ www.m-culture.go.th/personnel และกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบ และส่งธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวนเงิน 200 บาท สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปณ.บางกอกน้อย 10700 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 10 มิถุนายน 2554

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ ลงชื่อ และวันที่ไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต