ตำแหน่ง

หน่วยงาน

จำนวน

วันที่

กรมชลประทาน

6 เมษายน 2555

กรมชลประทาน

6 เมษายน 2555

กรมชลประทาน

6 เมษายน 2555

กรมชลประทาน

6 เมษายน 2555

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 เมษายน 2555

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 เมษายน 2555

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 เมษายน 2555

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 เมษายน 2555

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 เมษายน 2555

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 เมษายน 2555

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 เมษายน 2555

สำนักงาน ก.พ.ร.

6 เมษายน 2555

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

6 เมษายน 2555

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ

6 เมษายน 2555

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6 เมษายน 2555

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

6 เมษายน 2555

กระทรวงพาณิชย์

6 เมษายน 2555

กรมประมง

1

6 เมษายน 2555